پروتمافایل

دانلود پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

دانلود پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت دانلود پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT)

پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT) پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT)

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

دانلود خلاصه پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

دانلود خلاصه پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن دانلود خلاصه پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

دانلود خلاصه پکیج آموزش مهارت های ارتباط زوجی موثر مینه سوتا

دانلود خلاصه پکیج آموزش مهارت های ارتباط زوجی موثر مینه سوتا دانلود خلاصه پکیج آموزش مهارت های ارتباط زوجی موثر مینه سوتا

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

دانلود پکیج آموزش مهارت های حل مسئله

دانلود پکیج آموزش مهارت های حل مسئله دانلود پکیج آموزش مهارت های حل مسئله

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

دانلود خلاصه پکیج آموزش درمان فراشناخت

دانلود خلاصه پکیج آموزش درمان فراشناخت دانلود خلاصه پکیج آموزش درمان فراشناخت

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پروتکل آموزش روش مقابله با استرس

پروتکل آموزش روش مقابله با استرس پروتکل آموزش روش مقابله با استرس

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پروتکل مشاوره گروهی آدلر

پروتکل مشاوره گروهی آدلر پروتکل مشاوره گروهی آدلر

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پکیج طرحواره درمانی هیجانی

پکیج طرحواره درمانی هیجانی پکیج طرحواره درمانی هیجانی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R)

پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R) پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R)

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری

پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود خلاصه پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل

دانلود خلاصه پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل دانلود خلاصه پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

دانلود پروتکل روانشناسی آموزش راهبرد تصمیم گیری

دانلود پروتکل روانشناسی آموزش راهبرد تصمیم گیری دانلود پروتکل روانشناسی آموزش راهبرد تصمیم گیری

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

دانلود پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

دانلود پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد دانلود پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

دانلود پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

دانلود پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی دانلود پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان