پروتمافایل

آزمون خودشکوفایی

آزمون خودشکوفایی آزمون خودشکوفایی

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه نگرش به صمیمیت

پرسشنامه نگرش به صمیمیت پرسشنامه نگرش به صمیمیت

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقیاس پاسخهای نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)

مقیاس پاسخهای نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS) مقیاس پاسخ‌های نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه هویت اجتماعی

پرسشنامه هویت اجتماعی پرسشنامه هویت اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه نگرش به مد

پرسشنامه نگرش به مد پرسشنامه نگرش به مد

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه گذشت

پرسشنامه گذشت پرسشنامه گذشت

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه کنترل فکر

پرسشنامه کنترل فکر پرسشنامه کنترل فکر

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه فراشناخت MCQ-30

پرسشنامه فراشناخت MCQ-30 پرسشنامه فراشناختMCQ30

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه شفقت خود (فرم بلند)

پرسشنامه شفقت خود (فرم بلند) پرسشنامه شفقت خود(فرم بلند)

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPIR

توضیحات بیشتر دانلود 8,000 تومان

پرسشنامه شخصیت خودشیفته

پرسشنامه شخصیت خودشیفته پرسشنامه شخصیت خودشیفته

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی مکگی

پرسشنامه سرمایه روانشناختی مکگی پرسشنامه سرمایه روانشناختی مکگی MacGee

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ

پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان